Komise rovných příležitostí ve sportu

Prohlášení

Členové a členky Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV vyjadřují znepokojení a zklamání, že Senátem PČR nebyla ani po osmi letech od jejího podpisu zástupcem ČR schválena Istanbulská úmluva.

Komise rovných příležitostí je pro jasné vymezení se proti násilí ve společnosti, jež nevynechává ani sportovní prostředí. Přijetí úmluvy by mělo nejen symbolický efekt pro všechny přeživší, ale především by pomohlo aktivně a systematicky vytvářet a monitorovat bezpečné prostředí ve společnosti i ve sportu.

Chtěli bychom vyjádřit podporu všem organizacím, které se tématům násilí, sexualizovaného násilí i genderové rovnosti věnují a zároveň apelovat na zástupce státu i sportovních organizací, aby se zapojili do diskuze a zvážili svoji otevřenou podporu k přijetí Istanbulské úmluvy.

Věříme, že tématu potírání násilí se bude věnovat i konference s názvem Postavení žen ve sportovním prostředí, která se uskuteční již 30.1.2024 na půdě poslanecké sněmovny.


O komisi

Komise rovných příležitostí ve sportu je od roku 1996 odbornou komisí Českého olympijského výboru. Jejím cílem je podporovat aktivní činnost žen ve všech oblastech sportu v České republice, vytvářet podmínky pro zapojení žen do řídících funkcí ve sportu na domácí i mezinárodní scéně, stejně jako pomáhat šířit požadavek rovnoprávného postavení žen ve sportu.

Kromě definování strategických cílů ČOV v oblasti sportu žen realizuje Komise samostatné projekty, jako je tradiční slavnostní ocenění dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek nebo spolupracuje při pořádání regionálních sportovních akcí určených ženám (Dámská jízda v rámci Karlova běhu na lyžích, Golfové dny pro ženy apod.). Aktivně se zapojuje do odborných konferencí a seminářů.

Svou pozornost Komise dlouhodobě zaměřuje na téma zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve sportu, mediální propagaci sportu žen i na téma prevence sexuálního obtěžování a násilí ve sportu.

Nedílnou součástí činnosti Komise je i rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti sportu žen (EWS, IWG, ENGSO apod.) a snaha o začleňování doporučení mezinárodních institucí, týkající se oblasti rovných příležitostí žen a mužů, do aktivit a podmínek českého sportu. Aktuálně se ve sportu řeší otázky týkající se bezpečnosti, ochrany a práv sportujících, včetně dětí, ale i rovného přístupu a transsexuality.

Sport a média z pohledu sportovkyň a sportovců i rovného zobrazení

Novináře vnímají jako prostředníky mezi nimi a fanouškem. S některými si sportovci vytvoří až osobní vztah, jiné do svého soukromí nepouštějí. „Má kariéra byla dlouhá, zpočátku jsem měla o novinářích úplně jinou představu, někdy až bezprostřední a pak jsem se divila,“ vyprávěla lyžařka Šárka Strachová na semináři, který uspořádala Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru ve spolupráci s univerzitami pro studenty žurnalistiky.

Projekt ALL IN: Směrem k rovnosti mužů a žen ve sportu

Praktický návod pro sportovní organizace, jak zvýšit genderovou rovnost ve sportu v různých oblastech, vznikl v rámci projektu „ALL IN: Směrem k rovnosti mužů a žen ve sportu“. Vychází z výzkumu pod hlavičkou Evropské unie a Rady Evropy, do kterého se za Českou republiku zapojilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Komisí rovných příležitostí ve sportu ČOV. Manuál obsahuje jedenáct informačních listů, z nich se většina věnuje konkrétním oblastem sportovní činnosti, jako jsou lidské zdroje a vedení, financování, komunikace, školení a vzdělávání či sportovní akce.

Do dotazníkového šetření, které s konzultačním týmem připravila profesorka Kari Fasting, čestná prezidentka organizace Women Sport International, a jež probíhalo v letech 2017 až 2019, se zapojilo osmnáct evropských zemí. Výstupem projektu je Analytická zpráva o situaci v jednotlivých zemích včetně České republiky, a to i ve srovnání s ostatními evropskými státy. Ta například ukazuje, že sportovní federace zaměstnávají na vrcholové úrovni 22 procent trenérek a že ženy tvoří 31 procent členů federací olympijských sportů. Situaci v České republice zobrazuje osmistránková brožura.

Praktickým nástrojem pro sportovní organizace je pak Manuál.

KONFERENCE GAMES a představení Národního akčního plánu

Genderová vyváženost, rovné podmínky a více příležitostí pro ženy. Těmto i dalším tématům se věnoval seminář, na němž Český olympijský výbor představil akční plán na léta 2024–2029 zaměřující se právě na podporu rovnosti mužů a žen ve sportu a jeho vedení. Nejenom dokument, ale i celé setkání vzniklo pod záštitou evropského projektu GAMES.

„Dostali jsme se díky němu ke spolupráci s mezinárodními experty a mohli jsme přijít s akčním plánem, který je možná trochu ambiciózní, ale chceme mířit co nejvýš. Jako sportovci to máme v sobě,“ uvedla předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV Ilona Burgrová.

Záznam s konference (listopad 2023)

KONFERENCE SPORT NA HRANĚ

Posílením rovných příležitostí ve sportu, aspekty přílišného tlaku na výkon u sportujících dětí, jeho psychologickými i zdravotními následky, komunikací mezi vrcholovými sportovci a trenéry a podporou vzdělávacích programů se zabývala konference „Sport na hraně? aneb tlak na výkon (nejen) ve vrcholovém sportu“, kterou uspořádal Český olympijský výbor za podpory Senátu Parlamentu České republiky. 

Evropský projekt SUCCESS

Osm žen, osm různých sportů, ale jeden cíl – díky projektu SUCCESS pomoci své sportovní organizaci a zároveň se vzdělat a rozšířit síť kontaktů. To byla motivace, se kterou se:

 • Nicole Šťávová (golf), Karolína Kříženecká (pozemní hokej), Tereza Doušová (fotbal), Milena Moulisová (basketbal), Petra Vozobulová (házená), Hana Schlangerová (ragby), Lenka Kovářová (triatlon) a Barbora Žehanová (kanoistika)

pustily do vzdělávacího programu pro dobrovolné i profesionální manažerky s cílem dosáhnout rozšíření svých manažerských schopností a dovedností.

Projekt SUCCESS inicioval Chorvatský olympijský výbor, vedle Českého olympijského výboru se zapojily také národní olympijské výbory z Francie, Itálie, Litvy a Slovenska. Popud k zapojení ČOV do projektu SUCCESS dala Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV, která usiluje o postupné zvýšení počtu žen ve vedoucích a rozhodovacích pozicích ve sportovních organizacích v České republice, stejně jako o vyšší zastoupení žen v mezinárodní sportovní diplomacii.

Každá z účastnic absolvovala dva týdenní semináře a s pomocí koordinátorek Jany Janotové a Radany Kubešové připravila šest prezentací na témata uspořádání sportovní organizace, strategický management, řízení lidských zdrojů, finanční management, marketing a organizace velkých sportovních akcí. Dvě vybraná témata zároveň účastnice rozvedly do případových studií a představily je na závěrečném semináři V Paříži.

Odkazy

V případě zájmu o podrobnější informace kontaktujte jednotlivé účastnice projektu. Podrobnosti o projektu SUCCESS, kofinancovaném z EU programu Erasmus+, najdete na facebookové stránce nebo na www.success-leadership.eu.

Sportovní akce pro ženy

Regionální akce zaměřené na podporu sportu žen
Komise sportu žen ČOV dlouhodobě spolupracuje při pořádání regionálních sportovních akcí určených výhradně ženám.

Dámská jízda v rámci Karlova běh
Závod v běhu na lyžích určený pouze pro ženy se koná vždy v únoru nebo březnu na Božím Daru. Trať: Malý Ježíškův okruh na lyžích 5 km klasicky. Prezentace od 9 hodin. Pořadatel akce: LK Slovan Karlovy Vary – www.lkslovan.cz.

Golfové dny pro ženy
Golfová akademie pro ženy-začátečnice i turnaj pro aktivní golfistky. Akce zaměřená na popularizaci aktivního sportovního vyžití žen všech věkových kategorií s doprovodným programem.

Dny s golfem se v minulosti konaly v Mostě, Sokolově, Ústí nad Labem nebo Jaroměři. V současné době se Komise spolupracuje s golfovými kluby v Beřovicích u Slaného (www.gcbr.cz) a v Bechyni (www.panstvi-bechyne.cz).

Prevence sexuálního obtěžování ve sportu

Mezinárodní olympijský výbor

Příručka MOV Toolkit for IFs and NOC týkající se vytváření strategií a postupů národních olympijských výborů a mezinárodních sportovních federací na ochranu sportovců před obtěžováním a zneužíváním ve sportu. Na přípravě dokumentu se v letech 2016 – 2017 podílel i Český olympijský výbor.

Doporučení Evropské komise

Rada Evropy

Safe Sport International

Příručka Prevence obtěžování v prostředí sportu v ČR

Komise rovných příležitostí ve sportu zaměřuje svou pozornost na téma prevence sexuálního obtěžování a násilí ve sportu. Podle předlohy Finské sportovní federace vydala společně s MŠMT na konci roku 2006 příručku Prevence obtěžování v prostředí sportu v České republice.

Publikace, která jednak definuje problematiku obtěžování ve sportu, ale na druhou stranu rovněž předkládá soubor doporučení k předcházení obtěžování, je určena kromě samotných sportujících i dalším aktérům sportovního pole, mezi něž patří rodiče sportujících dětí, trenéři, instruktoři, rozhodčí, učitelé, manažeři, správci a pracovníci údržby sportovních zařízení a ostatní činitelé odpovědni za provozování sportovních disciplín určených dětem, mládeži i dospělým. „Touto příručkou se nemá podpořit takové pojetí tělesné kultury ve sportech, které by vedlo k zábranám, ostychu a potlačování přirozených projevů. Doteky a výrazy povzbuzování by ve sportu neměly být tabu. Smysl má diskutovat o tom, co považujeme za přijatelné a naopak za nepřijatelné chování v kontextu naší kultury a zejména sportu,“ vysvětlují hned v úvodu autorky publikace Naděžda Knorre (ČOV) a Kari Fasting (Norská sportovní univerzita). „Ve světě měnících se hodnot musí být dospělý jedinec z etického hlediska schopný rozlišit nepřiměřené formy chování. Rovněž se od něho očekává, že bude schopen v takových situacích zasáhnout. Péče, kterou má poskytovat a jeho zapojení do sportovních aktivit znamená, že vyvíjí úsilí k předcházení nepřijatelnému chování.“

Kampaň Tady se nedotýkej

Komise se také připojila ke kampani Rady Evropy s názvem Tady se nedotýkej zaměřené na prevenci sexuálního násilí a obtěžování na dětech.

Video MOV – Šikana a sexuální obtěžování ve sportu

Mezinárodní olympijský výbor se v rámci své činnosti mimo jiné dlouhodobě zabývá ve společnosti stále aktuálnějším tématem šikany a sexuálního obtěžování ve sportu. Zajímavou formou, jak upozornit na tuto problematiku, jsou videa poukazující na nejčastější případy diskriminace tohoto druhu ve sportu.

Materiál vytvořený expertní skupinou MOV je určen široké veřejnosti a svým charakterem je zaměřen převážně na mládež. Komise sportu žen Českého olympijského výboru videa opatřila titulky v češtině.

Šikana a sexuální obtěžování jsou formy diskriminace. Zahrnují nedobrovolnou či vynucenou účast v sexuálním kontaktu. Jedná se o urážlivé stereotypy, sexuální vtipy, výhružky, zastrašování a činy sexuální povahy. V prostředí, kde nejsou vaše práva respektována nebo si vás neváží jako jednotlivce, je riziko sexuálního obtěžování vyšší.


Další projekty

Spolupráce s Norskou sportovní univerzitou v Oslo

Komise dlouhodobě spolupracuje s Norskou sportovní univerzitou v Oslo, kde působí prof. Kari Fasting. Ta byla vedoucí projektu Ženy a sport v ČR realizovaného v období let 2001 – 2004. Projekt byl zastřešen podpisem kontraktu mezi Českým olympijským výborem (prezident) a Sportovní universitou Oslo (rektor), zároveň byla podána žádost o podporu projektu z fondu programu Solidarita MOV.

V rámci přípravy projektu prof. Kari Fasting a členky Komise sportu žen ČOV navštívily několik organizací ČR, které se problematikou žen zabývají (např. Gender Studies, nadace White Circle, Linka bezpečí, Sociologický ústav AV ČR (doc. Marie Čermáková), nadace Elektra).

Výsledkem projektu bylo nejen vydání publikace shrnující výsledky výzkumu mapující situaci sportovkyň v ČR, ale i prezentace výsledků celého projektu na různých seminářích a konferencích.

Účast na konferencích, seminářích a akcích domácích i zahraničních sportovních organizací

(European Women Sport, International Working Group on Women and Sport, Mezinárodní olympijský výbor, …)

Závěr Rady Evropské unie o rovnosti žen a mužů ve sportu ze dne 21.5.2014

Rovnost žen a mužů je jednou ze základních zásad Evropské unie. Je jedním z cílů a úkolů Evropské unie, přičemž zvláštním posláním Unie je zohlednění zásady rovnosti žen a mužů při všech jejích činnostech. Rovnost žen a mužů je zakotvena v článku 23 Listiny základních práv Evropské unie.

Ve své strategii pro rovnost žen a mužů 2010–2015, v níž je určeno pět prioritních oblastí činností: stejná ekonomická nezávislost; stejná odměna za stejnou nebo rovnocennou práci; vyvážené zastoupení žen a mužů v pozicích s rozhodovací pravomocí; důstojnost, integrita a konec genderovému násilí; a rovnost žen a mužů v rámci vnější činnosti, se Komise zavázala podporovat začleňování genderové problematiky do všech politik EU. Ve sdělení o rozvoji evropského rozměru v oblasti sportu Komise navrhla opatření zaměřená zejména na přístup ke sportu pro ženy z řad přistěhovalců a etnických menšin, přístup k pozicím s rozhodovací pravomocí a boj proti genderovým stereotypům.

Celý text si můžete stáhnout zde.

https://www.olympic.cz/front/text/harrasment

Složení komise

PŘEDSEDKYNĚ

 • Ilona BURGROVÁ

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

 • Denisa LINHARTOVÁ
 • Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ

ČLENOVÉ

 • Zoran BARTEK
 • Alena KINDOVÁ
 • Robert LANDA
 • Kristiina MÄKI
 • Šárka PANSKÁ
 • Michal ŠAFÁŘ
 • Radek ŠPICAR
 • Dana UZLOVÁ

Odkazy 

Seznam laureátek Ceny Věry Čáslavské

2023 - Martina Sáblíková (trojnásobná olympijská vítězka a majitelka 21 titulů ze světového šampionátu)

2022 - Hana Dvorská (trenérka a propagátorka zdravého životního stylu pro všechny generace)

2021 - Šárka Kašpárková (bronzová olympijská medailistka v trojskoku z Atlanty 1996)

2020 - Květa Pecková (běžkyně na lyžích Květa Pecková, trojnásobná olympijská medailistka a bronzová žena z MS)

2019 - Petra Kvitová (bronzová olympijská medailistka, dvojnásobná vítězka Wimbledonu a šestinásobná vítězka Fed Cupu)

2018 - Šárka Strachová (mistryně světa a bronzová olympijská medailistka)

2017 - Barbora Špotáková (dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem)

2016 - Věra Růžičková (olympijská vítězka v gymnastice ve víceboji družstev)

2015 - Naďa Knorre (předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu)

2014 - Štěpánka Hilgertová (členka Komise rovných příležitostí ve sportu a dvojnásobná olympijská vítězka ve vodním slalomu)

Diplomy za nominaci na ocenění od MOV

2019 - Štěpánka Hilgertová – podán návrh

2018 - Alena Kindová

2015 - Anna Hogenová

2013 - Štěpánka Hilgertová – neuděleno, aktivní sportovkyně

2012 - Jarmila Kratochvílová

2011 - Magdalena Šarbochová

2010 - Marie Čermáková

2009 - Naďa Knorre

2007 - Naďa Knorre

Dokumenty ke stažení

Zajímavé odkazy

Archiv činnosti