Všeobecné obchodní podmínky a pravidla

(dále jen „VOP“)

Pro web olympijskytym.cz a Fanklub Českého olympijského týmu.

1 Obecná ustanovení

Projekt Fanklub Českého olympijského týmu (dále jen jako "Fanklub ČOT") je provozován společností Česká olympijská a.s., se sídlem Benešovská 6 101 00 Praha 10 IČO: 252 68 708 (dále jen jako „ČO“), která je vlastníkem a provozovatelem webových stránek olympijskytym.cz, czechteam.info, czechteam.cz, olympic.cz a všech dalších projektů fungujících na těchto doménách a facebookovém a instagramovém profilu „Český olympijský tým“, resp. „@olympijskytym“. Předmětem činnosti ČO jsou obchodní, marketingové a reklamní aktivity, které jsou prováděny v souvislosti s propagací olympijských symbolů a olympijských myšlenek.ČO vytváří ve čtyřletých olympijských cyklech stabilní partnerství s finančně silnými společnostmi a směrem k těmto partnerům realizuje smluvní závazky. Díky prostředkům partnerů Českého olympijského týmu se ČO podílí na zajištění účasti Českého olympijského týmu na olympijských hrách včetně materiálního zabezpečení přípravy. Fanklub Českého olympijského týmu a web olympijskytytym.cz je sportovně komunitní a komunikační projekt, který si klade za cíl informovat a podporovat komunitu českého sportu, šířit olympijské myšlenky a komunikovat relevantní zpravodajská i komerční sdělení týkající se českého i světového sportu a sportovní komunity. Činnost fanklubu zahrnuje rozesílání informačních mailů i komerčních nabídek pro členy fanklubu od ČO a jejich partnerů.

2 Účast ve Fanklubu Českého olympijského týmu

2.1 Účast ve Fanklub ČOT je určena pouze fyzickým osobám. Ty se stanou členem Fanklubu ČOT platnou registrací a řádně vyplněným formulářem v souladu s těmito VOP (fyzická osoba s platnou registrací a řádně vyplněným formulářem dále jen jako „Uživatel“ nebo „Držitel ID“). Po platném zaregistrování je členu Fanklubu Českého olympijského týmu přiděleno unikátní identifikační číslo sloužící k identifikaci v rámci Fanklubu ČOT, přičemž identifikace může být provedena také na základě unikátní e-mailové adresy (dále společně jen ID), jež slouží pro čerpání výhod a akcí ve Fanklubu ČOT. . Přidělené ID nelze v rámci uživatelského účtu měnit. Seznam partnerů Fanklubu Českého olympijského týmu (dále jednotlivě jako "Partner" nebo společně jako "Partneři") je dostupný na webu olympijskytym.cz v sekci “Marketing.” S uživatelskými daty se pracuje v rámci platných zákonu České republiky. Po zaregistrování člena fanklubu se analyzuje jeho činnost na webu tak, aby dostával automatizovaně relevantní sportovní informace, obsah související se sportem či komerční nabídky od ČO či jejich partnerů.

2.2 ID je nepřenosné a výhody Držitele ID mohou být uplatněny pouze při jejím předložení, případně dle podmínek dané akce.

2.3 Držitelem uživatelského účtu s přiděleným ID se může stát každý, který splňuje tyto podmínky:

●      je fyzickou osobou starší 13 let věku,

●      řádně a pravdivě vyplní registrační formulář,

●      požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v případě je-li mladší 15 let, přičemž zákonný zástupce s tímto zpracováním souhlasil.

2.4 Registrační formuláře se zjevně nesprávnými, nepravdivými nebo nekompletními údaji, které neodpovídají údajům na osobních dokladech, nebudou akceptovány. ČO si vyhrazuje právo v případě potřeby Uživatele kontaktovat za účelem potvrzení správnosti údajů. Pokud se ČO nepodaří ani po tomto kontaktování ověřit uvedené údaje, vyhrazuje si právo Uživatele z Fanklubu ČOT vyloučit.

2.5 Uživatel přihlášením stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním těchto VOP, že s ními bez výhrad souhlasí a že se zavazuje jimi řídit.

2.6 Zaměstnanci ČO či Partneři jsou pro poskytnutí sjednaných výhod oprávněni po Držiteli ID požadovat prokázání totožnosti osoby, a to zejména za účelem ověření totožnosti a věku Držitele ID, uplatňuje-li Držitel ID u ČO nebo Partnerů nárok na poskytnutí výhod, jejichž poskytnutí je právními předpisy podmíněno dosažením určité minimální věkové hranice. V případě nesplnění podmínky dle věty předchozí ČO i Partner poskytnutí výhody odmítne. Hodnověrným dokladem totožnosti se rozumí zejména občanský průkaz, pas, řidičský průkaz. Údaje z dokladu totožnosti nesmí být a nebudou nijak evidovány, zaznamenávány ani kopírovány ČO nebo Partnery.

2.7 Každá fyzická osoba, která splňuje podmínky pro vydání ID, je oprávněna být držitelem pouze jednoho ID.

2.8 Pokud osoba, která ID předložila, odmítne prokázat svoji totožnost, může být užití nebo vydání takového ID odmítnuto.

2.9 ČO si v případě důvodného podezření, že došlo k porušení všeobecných obchodních podmínek, vyhrazuje právo ID zablokovat nebo zrušit.

2.10 ČO si vyhrazuje právo uživatelský účet s přiděleným ID zrušit, pokud nebylo ID použito v rámci systému déle než 12 měsíců. Použitím se rozumí zejména využití výhody u Partnera prostřednictvím webových stránek olympijskytym.cz anebo zobrazení účtu Uživatele v systému nebo novinek zaslaných Uživateli prostřednictvím e-mailové zprávy.

2.11 Uživatel má možnost poskytnout ČO souhlas se zasíláním novinek a akčních nabídek v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto informace a novinky mohou obsahovat marketingová nebo reklamní sdělení týkající se zboží a služeb ČO nebo zboží a služeb třetích stran, s nimiž ČO spolupracuje. Uživatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to přes správu jeho uživatelského účtu.

2.12 Držitel uživatelského účtu s přiděleným ID může svou účast ve Fanklubu ČOT kdykoliv ukončit či pozastavit, přes správu svého uživatelského účtu či písemným oznámením zaslaným do sídla společenosti Česká olympijská a.s., se sídlem Benešovská 6 101 00 Praha 10 Účast ve Fanklubu ČOT zaniká uplynutím 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení společnosti ČO nebo zadání požadavku v uživatelském účtu.

3 Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů

ČO je správcem osobních údajů uživatelů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s přímo účinným nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy, a to v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedenými účely. Bez poskytnutí níže uvedených osobních údajů by nebylo možné dosažení žádného z uvedených účelů. ČO bude zpracovávat:

1)    Povinné osobní údaje

- jméno a příjmení, a to za účelem zajištění registrace a řádné identifikace ve Fanklubu ČOT a pro personalizaci sdělení;

e-mailovou adresu, a to za účelem zajištění registrace a řádné identifikace ve Fanklubu ČOT, kontaktování uživatele jako případného výherce v soutěži a kontaktování v souvislosti s členstvím ve Fanklubu ČOT; na Vaši e-mailovou adresu Vám také rozesíláme nekomerční sdělení, k čemuž nám můžete udělit souhlas ve Vašem profilu

2)    Nepovinné osobní údaje

- datum narození, a to za účelem filtrace zasílání nekomerčních sdělení s věkovým omezením a pro zasílání sdělení souvisejících s oslavou narozenin;

- telefonní číslo, a to za účelem rozesílky nekomerčních sdělení, kontaktování uživatele jako případného výherce v soutěži a kontaktování v souvislosti s členstvím ve Fanklubu ČOT;

- korespondenční adresu (ulice, číslo popisné, město a poštovní směrovací číslo), a to za účelem zpřesnění segmentace uživatele a personalizace nabídek na základě lokace.

Právním základem pro možnost zpracování uvedených osobních údajů je oprávněný zájem ČO, plnění smlouvy a souhlas se zpracováním osobních údajů.

Veškeré vaše osobní údaje budou ČO zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků uživatele plynoucích ze smlouvy, nejpozději však do okamžiku ukončení Vašeho členství ve Fanklubu ČOT nebo do odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Vaše osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům nebo spolupracovníkům ČO a budou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

ČO Vás informuje o Vašich právech a povinnostech, zejm. o právu (i) kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, (ii) právu na přístup k osobním údajům, (iii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracováván protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (vi) na přenositelnost osobních údajů
a taktéž právo (vii) vznést námitku, po níž bude zpracování osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy
a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (viii) právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud chcete ukončit své členství ve Fanklubu ČOT, můžete tak učinit odesláním e-mailu s předmětem “Zrušení členství Fanklubu ČOT” na [email protected]

Pokud chcete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, můžete tak učinit po přihlášení v nastavení svého profilu, zápatí přijatého e-mailu nebo napište e-mail s předmětem “Odvolání souhlasu” na [email protected].

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na tentýž e-mail.

4 Podmínky užití webových stránek

4.1 Jakékoliv užití webových stránek olympijskytym.cz (dále jen „webové stránky“), nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webových stránek. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv ČO a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu webových stránek.

4.2 Na webových stránkách jsou ČO oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČO.

4.3 Veškerý obsah webových stránek má pouze informační charakter. Obsah webových stránek byl získán ze zdrojů, které ČO považuje za spolehlivé. ČO neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah webových stránek je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na webových stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního publikace na webových stránkách. Informace se pravidelně aktualizují. V sekci Novinky ale mohou být zachovány z hlediska archivace v původním znění, které byla aktuální v čase publikace informace.

4.4 ČO si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu webových stránek.

4.5 Každý návštěvník užívá webové stránky na vlastní riziko. ČO neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webových stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. ČO nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování webových stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. ČO neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na webových stránkách. ČO neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na webových stránkách.

5 Závěrečná ustanovení

5.1 ČO je oprávněna kdykoli jednostranně měnit ustanovení těchto VOP, přičemž oznámení o změně bude zveřejněno na webu olympijskytym.cz. Změny VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webu olympijskytym.cz. V případě nesouhlasu se změnou VOP může Uživatel svou účast ve Fanklubu Českého olympijského týmu ukončit způsobem uvedeným v odst. 2.12 VOP.

5.2 ČO je oprávněna kdykoli ukončit projekt Fanklub Českého olympijského týmu bez jakýchkoliv právních nároků Držitele ID..

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2020.