Kontrolní komise ČOV je složena z předsedy a dvou členů. Je volena Plénem ČOV, které schvaluje její statut. Revize a kontroly provádějí na základě schváleného plánu anebo závažného podnětu zásadně členové Kontrolní komise ČOV.

Kontrolní komise ČOV provádí kontrolu činnosti a hospodaření Výkonného výboru ČOV a Sekretariátu ČOV.

Konečné závěry a zprávy svých kontrol spolu s návrhy nápravných opatření předává Kontrolní komise ČOV Výkonnému výboru ČOV, který je povinen přijmout opatření k odstranění závadného stavu nebo jeho opakování. Kontrolní komise ČOV předkládá Plénu ČOV zprávu o své činnosti a svých nálezech.

Kontrolní komise ČOV je povinna ve své činnosti postupovat podle schváleného statutu, Stanov ČOV a obecně platných právních předpisů a důsledně respektovat společné zájmy sdružených subjektů v ČOV při hospodárném a efektivním využívání společných zdrojů ČOV.

PŘEDSEDA

  • Petr DITRICH (baseball)

ČLENOVÉ

  • Jiří ADAM (moderní pětiboj, šerm)
  • Drahoslav HUŠEK (sáně)