O nadaci

Charitativní projekt Českého olympijského výboru Česká olympijská nadace podporuje sportovce ve věku 6-18 let. Nadace pomáhá sportovat dětem, jejichž rodičům chybí finanční prostředky na jejich sportovní aktivity. Podporuje děti z dětských domovů a v pěstounské péči. Nejde přitom pouze o výjimečně talentované děti. Rozhodující je, aby děti měly chuť pravidelně sportovat.

Prezidentem nadace je Martin Doktor, dvojnásobný olympijský vítěz z roku 1996 z her v Atlantě, sportovní ředitel Českého olympijského výboru a šéf olympijských výprav. O udělení podpory rozhoduje komise nadace složená z jejích patronů, kterými jsou olympijští medailisté od XXI. zimních olympijských her.

Projekt byl založen 12. 12. 2012 a je projektem České nadace sportovní reprezentace

Koho podporujeme?
Jednotlivé sportovce od 6 do 18 let. Nezáleží na talentu a výkonnosti dítěte, ale na chuti sportovat. Příspěvek mohou dostat děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. O příspěvek žádají vždy zákonní zástupci. Podívejte se, zda máte na podporu České olympijské nadace nárok

Na co přispíváme?
Vždy jen na konkrétní věci – sportovní vybavení, členské příspěvky, sportovní kurzy, kroužky a soustředění.

Na co nepřispíváme?
Neproplácíme náklady sportovních týmů, mzdové náklady, nájmy, náklady na elektrickou energii atp. Nepodporujeme celé týmy a družstva.

Kolik peněz přidělujeme?
O konkrétní přidělené částce rozhoduje vždy komise České olympijské nadace. Rozhodujeme se podle konkrétních okolností, situace žadatele a podle finančních možností nadace. Na získání podpory není právní nárok.

Jak je nadace financována?
Prvotním vkladem českých sportovců – medailistů z Londýna a Vancouveru. Dále jsou to příspěvky partnerů České olympijské nadace, spolupracujících subjektů a výtěžky charitativních dražeb. V neposlední řadě je nadace financována příspěvky individuálních dárců. 

Kdo rozhoduje o přidělení podpory?
Komise nadace, ve které zasedají tváře nadace – olympijští medailisté – a zástupci olympijského výboru. Komise se schází 4x ročně, na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Poprvé se komise sešla v lednu 2013. Usnášeníschopná je vždy, zasedají-li alespoň tři členové, z nichž alespoň jeden musí být zástupce Českého olympijského výboru.

Jak lze o peníze zažádat?
Zájemci vyplní jednoduchý formulář na webových stránkách, jehož součástí je doložení sociální situace žadatele.

Jaká část prostředků jde na dobrou věc?
100 %!  Administrativní náklady kompletně hradí Český olympijský výbor. Podpora je tedy maximálně efektivní.