Kritéria pro podání návrhu na cenu fair play

Sportovní čin

Cena se uděluje závodníkům, trenérům nebo vedoucím družstev.

  • přiznání porušení pravidla soutěže závodníkem, která by znamenala jeho zvýhodnění
  • oprava chybného výroku rozhodčího, který přehlédl porušení pravidel, které by znamenalo zvýhodnění soutěžícího nebo jeho týmu
  • přerušení soutěže za účelem pomoci soupeři, kterého postihl zdravotní nebo technický problém, bez ohledu na ztrátu vlastního vítězství, nebo dobrého umístění v závodě
  • poskytnutí vlastního vybavení či výstroje (nářadí, koně, lodě, lyží, apod.) soupeři bez ohledu na to, že by mohl ohrozit vítězství nebo dobré umístění v závodě
  • pokud soupeř zmešká z nepředpokládaných důvodů oficiální začátek zápasu, odmítnutí kontumačního vítězství přistoupení na náhradní termín bez ohledu na možnost prohry

Celoživotní postoj

Uděluje po ukončení aktivní kariéry sportovcům či trenérům, nebo sportovním činovníkům, kteří nejen na sportovištích ale i v životě dodržovali pravidla fair play a k takovému přístupu vedli i své svěřence.

V případě návrhu za celoživotní postoje fair play je nutné uvést charakteristiku navrhovaného, popis jeho sportovní či trenérské činnosti – nemusí se jednat jen o státní reprezentaci, ceny se udělují i osobám, které působí v nižších soutěžích – především v mládežnickém sportu.

Propagace fair play

Uděluje se sportovním činovníkům, publicistům, pedagogům, kteří se v médiích či ve své veřejné nebo publikační činnosti zasloužili o šíření myšlenek a chování fair play. U návrhů za šíření myšlenek fair play je třeba uvést konkrétní publikační nebo pedagogickou činnost.

Podávání návrhů

Lze je zasílat v průběhu celého roku až do uzávěrky k 31. 12. daného roku.

O návrzích hlasuje předsednictvo ČKFP. Slavnostní shromáždění ČKFP, kde se udělují ceny se koná vždy počátkem následujícího roku.

Kontakty

Písemně na adresu:
Český klub fair play Českého olympijského výboru
Benešovská 6,
101 00 Praha 10

nebo faxem: 271 731 3148
nebo elektronicky: info@olympic.cz

Návrh musí obsahovat:

  • popis situace
  • jméno a klubovou příslušnost sportovce (trenéra, činovníka) a kontakt na osobu nebo alespoň sportovní klub navrhovaného
  • datum, místo a název soutěže, kde k činu došlo (případně kontakt na pořadatele)
  • kontakt na navrhovatele
  • veškeré činy Předsednictvo ČKFP musí ověřit