Informace a poučení o zpracování osobních údajů

Český olympijský výbor, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO: 48546607 (ČOV), bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné příjmení, akademický titul, datum narození, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a informace o obdržených oceněních fair play v souvislosti s Vaším členstvím v Českém klubu fair play (ČKFP) a v souvislosti s předáváním Cen Fair Play v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů[1] a zákonem[2], a to pro účely evidence členů ČKFP, zvaní na akce spojené s činností ČKFP, zpracování nominace a pozvání na slavnostní předávání Cen Fair Play. Bez poskytnutí uvedených osobních údajů v tomto rozsahu není naplnění výše uvedených účelů možné.

ČOV bude zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely po dobu Vašeho členství v ČKFP, respektive po dobu nezbytně nutnou pro zpracování nominace a slavnostní předávání Cen Fair Play. Vaše osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům nebo spolupracovníkům ČOV, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

Svým členstvím v ČKFP, případně svou účastí na slavnostním předáváním Cen Fair Play potvrzujete, že jste byl/a informován/a o svých právech souvisejících s ochranou osobních údajů, zejména o svém právu (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (vi) na přenositelnost údajů a taktéž právu (vii) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a právu (viii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na e-mail jelinkova@olympic nebo telefon 271 730 622.

[1]Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
[2]Zákon o zpracování osobních údajů, který bude přijat v návaznosti na GDPR.