Otázky a odpovědi

Kdo je ombudsman?
Ombudsman ČOV je voleným orgánem Českého olympijského výboru.

Jaké jsou pravomoci ombudsmana?
Hlavním posláním ombudsmana, je sledovat naplňování olympijských myšlenek a dohlížet na dodržování olympijských principů.

Co ombudsman řeší?
Ombudsman ve své činnosti působí jako ochránce práv členů ČOV, které vyplývají z působnosti a jednání orgánů sportovních subjektů a dalších členů ČOV, které jim zaručuje Olympijská charta, Stanovy ČOV a další předpisy ČOV a principy demokratického právního státu. Ombudsman je i prostředníkem při řešení sporů. Je při výkonu své funkce nezávislý na orgánech ČOV a řídí se pouze závaznými právními předpisy, závaznými předpisy ČOV a sportovních subjektů sdružených v ČOV.

Co neřeší?
Kompetence ombudsmana jsou vymezeny Stanovami ČOV a Statutem ombudsmana ČOV. Ombudsman ve své působnosti neřeší pravomoce a kompetence, které mají ve svých Stanovách specifikovány příslušné orgány jednotlivých sportovních subjektů.

Jakou má váhu stanovisko ombudsmana?
Ombudsman ČOV je oprávněn v případě zjištění nerespektování nebo porušení právních a dalších předpisů ČOV obracet se na orgány ČOV a orgány jeho členů a požadovat zjednání nápravy.

Jak můžu ombudsmana kontaktovat?
Kontaktovat ombudsmana je možné na adrese ČOV,  e-mailem, telefonem nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách.